Lib Donation

လှူဒါန်းခြင်း

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် ပိဋကတ်စာကြည့်တိုက်သို့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ အခြားသုတရသ စာအုပ်များနှင့် အောက်ပါစာအုပ်များကို လှူဒါန်း မည်ဆိုပါက နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် ပိဋကတ်တိုက်မှူးဆရာတော်ထံတွင် လည်းကောင်း၊ မော်ကွန်းထိန်းရုံး အဖွဲ့တွင်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည် -

No Category Book Tiltle Price(ကျပ်)
1. Dictionary 1. Pali-English Dictinary(T.W Rays David and Willam stede) 10600
2. A Dictionary of the Pali Language (Roberet Caesar Childers) 10000
3. A Dictionary of Pali a-kh (Margaret Cone) 11500
4. An Illustrated ARDHA-MAGADHI Dictionary (B4) 10000
5. Buddhist Dictionary (Nanatiloka) 4500
6. Concise Pali-English Dictionary (A.P Buddhadatta Maha Thera) 3000
7. Dictionary of Buddhism (Thai) 3800
8. English-Pali Dictionary (A.P Buddhadatta Maha Thera) 5000
9. Myanmar Dictionary of Grammartical Forms)(John Okell) 3500
10. Dictionary of Pali-Proper Names (2 vols) (296+346) 40000
11. Dictionary of Pali Idioms 20000
12. Buddhist Terms 15000
13. Sanskirt English Dictionary 35000
14. Cambridge-dictionary-of-philosophy-audi-robert-ed 27000
2. Pali-Grammer 1. Simplified Grammer of the Pali language (E.Muller) 2000
2. Aids to Pali Conversation and Translation (A.P Buddhadatta Maha Thera) 2500
3. A Manual of Pali (C.V Joshi) 2000
4. A Practical Grammer of the Pali Language (Charles Duroiselle) 3000
5. A Grammer of the Pali Language (V. Pernida S.J) 2500
6. A New Course in Reading Pali (James W. Gair) 2500
7. Pali primer (With Key) (Lily De Silva) 2500
8. Comprehensive Pali Course (Part,II) (Ven.A charya Buddharakkhita) 3000
9. Concise Pali Grammer Course 1500
10. Kaccayana’s Pali Grammer (Satis Chandra Acharyya) 1500
11. Kaccayanabyakaranam (U Nandisena) (Tall) 5500
12. The Pali Literature of Burma (Mabel Haynes Bode) 2000
13. The New Pali Course (Part I+II) (A.P Buddhadatta Maha Thera) 3500
14. Pali Grammer (R.P Mitra Son) 2500
15. Pali Made Easy (Van. Balamgoda Ananda Maitreya) 3000
16. Pali Literature of Ceylon (G.P Malalasekera) 3000
17. Pali Grammer (Extract from various Books) (Ti-Ni) 2000
18. Pali (Ven. Hui Cin) (Tall) 2000
19. Pali Roots in Saddanti (ebooks) (Ven. Silananda) (Tall) 5000
20. Sarskirt Grammer (F. Max Mutter) 4000
21. Pali Grammer (Thomas Oberlies) (Tall) 2000
22. Ar. Analysis of the Pali Canon (Russell Webb) 2000
23. Introduction to Pali (PTS)(A.K Warder) 4000
24. A Pali Grammer (Wilhelm Geiger) (PTS) 2500
25. A Pali Grammer (Vito Perniola s.j) 4000
3. Buddhist 1.What Buddhist Believe (K.Sri Dhammananda) 3000
2. Foods for the Thinking Mind (K. Sri Dhammananda) 4000
3. Gems of Buddhist Wisdom (K. Sri Dhammananda) 4500
4. You are responsible (K. Sri Dhammananda) 1000
5. Why Buddhism (K. Sri Dhammanada) 1000
6. Buddhism and the free Thinkers (K. Sri Dhammanada) 1000
7. Buddhism as A Religion (K. Sri Dhammanada) 1000
8. Buddhism in Perspective (K. Sri Dhammanada) 1000
9. Buddhism Principle for Human Dignity (K. Sri Dhammanada) 1000
10. The purpose of life and Human Dignity (K. Sri Dhammanada) 1000
11. A Happy Married Life (K. Sri Dhammanada) 1000
12. Why Religion (K. Sri Dhammanada) 1000
13. How to Live without Fear Worry (K. Sri Dhammanada) 2500
14. Volition (U Silananda) 1000
15. No Inner (U Silananda) 1000
16. The Man Who called Himself Tathagata (U Silananda) 1000
17. Paritta Pali (U Silananda) 1000
18. Why we should practice Buddhism 1000
19. The Four Noble Truths (Ven. Ajahn Sumedho) 1500
20. Cittaviveka Teaching from Silent Mind (Ven. Ajahn Sumedho) 2000
21. Food fo the Heart (Ven. Ajahn Chah) 2000
22. Living Dhamma (Ven. Ajahn Chah) 2000
23. A taste of freedom (Ven. Ajahn Chah) 1500
24. Buddhism in A Nut Shell (Ven. Narada Thera) 1500
25. The way to Nabbana (Ven. Narada Thera) 1500
26. Buddhism for Beginners (Ven. Narada Thera) 1500
27. The Noble Truth (Eng-Myan) (U Ba Khin) 3500
28. Why Buddhism (Vicki Mackenzie) 3000
29. The Noble Eightfold Path (Bhikkhu Bodhi) 2000
30. Looking Inward (K.Khao-Suan-Luang) 1500
31. The 38 Blessings (Ven. Nanadicca) 3000
32. All About Particles (Power Japnese) (Naoko Chino) 1500
33. Buddhist Psychotherapy (H.S.S Nissavka) 2000
34. Good Question, Good Answer (Ven.S Dhammika) 1500
35. To Cherish all Life (A Buddhist View of Animal Slaughter and Meat Eating) (Roshi Philip Kaplea) 1500
36. The Great Debate Buddhism and Christianity Face to Face (J.M Peevles M.D) 2000
37. Anagatabamsa Desana (Udaya Meddegama) 1500
38. Christianity and Buddhism (Ven. Buddhadasa Indapanno) 2000
39. Pen Portraits Ninely Three Eminent Disciples of the Buddha (C.de Saram) 2000
40. Loving Kindness (Jon Kabat-Zinn) 2500
41. Asoka (D.R Bhandarkar)
Asoka (Beloved of the God) (Ananda Buddha)
3500
1500
42. Nibbana or the Kingdom (Egerton. C Baptist) 3500
43. Entrance in to the Supreme Doctrine (Bhikkhu Dhammajoti) 3000
44. The 16 Dreams of King Pasenadi (Jina vamsa) 1500
45. A Thousand Lives Away (Winston L.King) 2500
46. Osho on Zen (Osho) 2000
47. Essential Themes of Buddhist Literatures (A shin Thittila) 2500
48. Siddhartha Hermann Hesse (Hilda Rosner) 2000
49. Encounters with Buddhism (Shravasti Dhammika) 2000
50. Buddhism and Homan Rights (L.P.N. Perera) 2000
51. Seeing The Way (Amaravati Publiccation) 2000
52. Straight from the Heart (Maha Boowa Nanasampanno) 2500
53. Two Master. One Message (Roy C. Amore) 2500
54. Abhijnana-Sakuntalam of Kalidasa (C.R Devadhar N.G Suru) 3500
55. The Early Catholic in Burma 2500
56. Listening 2 (A drian Doff Carolyn Becket) 2000
57. A Pictorial Biography of Sakyamuni Buddha 4000
58. Samantapasadika (Chinese) (Prof.P.V.Bapat) 9500
59. The art of Attention (Ven Pannya varo). 1500
60. The Story of the Buddha-Picture 1000
61. Burmese (An Introduction to the Spooken Language.Book I) (John Okell) 5000
62. Burmese (An Introduction to the Spooken Language.Book I) (John Okell) 5000
63. Burmese (An Introductuion to the Script) (John Okell) 6500
64. Burmese (An Introduction to the Literary Style) (John Okell) 4500
65. Burmese Drama (Mg Htin Aung) 2500
66. Burmese Proverbs (Hla Pe) 2000
67. Burmese for Beginners 3500
68. The Requisites of Enlightenment (Ledi Sayadaw) 3000
69. The Grate Discourse on not-self (U Ko Lay-Zay Yar Maung) 4500
70. The Buddish Path to Simplicity 2500
71. Start Where you are (A Guide to Compassionate Loving) 2000
72. Bodhiyana (en. Alahn Chah) 1500
73. The Continumm Concept (Jean Liedloff) 2000
74. The Buddha & -his teaching (Ven Narada) 3500
75. The Vision of Dhamma (Bhikkhu Bodhi) 3500
76. Anger (Bhikkhu Visuddhacara) 1500
77. Why I am not a Christian (Paul Edwards) 2500
78. 1001 Useful Phrase and Expressions (Rustam. J. Mehta) 1500
79. Ready-Made Speeches and Toasts for all Occasions (B.Norris) 1500
80. Buddhism and Social Action (Ken Jones) 1500
81. The Quantum and the lotus 3000
82. The Mogok Sayadaw (Ehi Passiko) (U Saw Tin, D.S.C) 1500
83. Life’s Highest Blessings (Dr.R.L. Soni) 1500
84. Facing the future Four Eassays (Bhikkhu Bodhi) 1500
85. Buddhist Economics (P.A Payutto) 1500
86. Being Peace (Thich Nhat Hanh) 2000
87. The First Buddhist Woman (Susan Murcott) 2000
88. You and Your Problems (Dr. K. Sridhammananda) 2500
89. The Universal Appeal of the Buddha Dhanna,
A Personal Experience (Acariya-S.N. Gonenka)
1500
90. Lokaniti (James Gray) 2500
91. The Five Aggregates (Mathieu Boisvert) 2000
92. Rationality and Mind in Rary Buddhism (Frank J. Hoffmor) 2000
93. Rebirth as Doctrine and Experiences (Ianstevenson M.D) 3000
94. A Collection of Dhamma Talks (U Silananda) 2500
95. The Way to Peace and Happiness (Bhikkhu Yogavacara Rahula) 2500
96. Mind overserve better
97. The Key to Liberation and the Path to Peace (Ven. Ajaha Chah) 1500
98. Intuitive Awareness (Ajahn Sumedho) 2000
99. The Path of Freedom (Vimuttimagga) (Rev.N.R.M. Ehara) 3500
100. Buddhism, Power and Polictice 3000