ငွေစာရင်းဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ငွေစာရင်းဌာနစုအနေဖြင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် အသုံးစရိတ်စာရင်းများ ပြုစုခြင်း၊ ပြင်ပအလှူရငွေစာရင်းများ ပြုစုခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ဘတ်ဂျက်စာရင်းများ ပြုစုတင်ပြခြင်း တို့ကို ဦးစီးဌာနနှင့် စာရင်းစစ်ရုံး၏ စစ်ဆေးညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။