ဝန်ထမ်း/စီမံဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ဝန်ထမ်း/စီမံဌာနစုအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းများ ပြုစုခြင်း၊ ခွင့်မှတ်တမ်း များ ပြုစုခြင်း၊ စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဝင်စာ၊ ထွက်စာများ ပြုစုခြင်း၊ လပတ်အစီရင်ခံစာများနှင့် ပြန်တမ်းများ ပြုစုတင်ပြခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။