သင်ကြားရေးရာဌာန

  • - စာသင်ချိန် တိကျမှုရှိအောင် ကြီးကြပ်ခြင်း၊
  • - စာသင်ခန်းမ၌ ဘော၊ စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံ စသည့်လိုအပ်သည်များကို စီစဉ်ခြင်း၊
  • - သင်ကြားပြု အထောက်အကူပြုပစ္စည်းစုဆောင်းထုတ်ပေးခြင်း၊
  • - သင်ခန်းစာ စာအုပ်များ ထုတ်ဝေခြင်း၊
  • - တက္ကသိုလ် ဝင်စာ/ထွက်စာ(ဒက်စပက်)တို့ ကိုင်ခြင်း၊
  • - အချိန်စာရင်း၊ သင်တန်းခန်းမအလိုက် သင်တန်းသားများ နေရာချထားသည့် စာရင်း၊ သင်တန်း တက်/မတက် မှတ်တမ်းစာရွက်များကို စီစဉ်ခြင်း၊
  • - သင်တန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကြေညာချက်များ၊