စာသင်သားရေးရာဌာန

 • - သင်တန်းသားများလက်ခံခြင်း၊
 • - သင်တန်းသားသစ်များ ကြိုဆိုပွဲ စီစဉ်ခြင်း၊
 • - မှတ်တမ်းများ ထားရှိခြင်း၊
  • (က) သင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊
  • (ခ) သင်ကြား/စီမံဆရာတော်များ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊
 • - ခွင့်ပေးခြင်း၊
  • (က) နုတ်ထွက်ခွင့်၊
  • (ခ) ခွင့်ပြုမိန့်၊
  • (ဂ) ပြင်ပ၌နေခွင့်၊
 • - ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သွားရောက်နေထိုင်မှုကို စိစစ်ခြင်း၊
 • - ကျောင်းဆောက်အလိုက် သီတင်းသုံးသော သံဃာစာရင်း၊