ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစုအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ ဌာနခွဲပိုင် အဆောက်အဦများနှင့် ပရိဘောဂပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် ရေ/မီး/ မိလ္လာ ပြုပြင် မွမ်းမံရေး စသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။