အောင်စာရင်းနှင့် ဘွဲ့နှင်းဌာန

 • (က) အောင်စာရင်း
  • - စာမေးပွဲအဖြေလွှာများကို လက်ခံခြင်း၊
  • - စာစစ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • - အောင်စာရင်းများ ရိုက်နှိပ်ခြင်း၊
  • - အောင်စာရင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ ထားရှိခြင်း၊
 • (ခ) ဘွဲ့နှင်း
  • - သင်တန်းသားသစ်များ ကြိုဆိုစီစဉ်ခြင်း၊
  • - စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်များ ရိုက်နှိပ်ရေးသားထုတ်ပေးခြင်း၊
  • - ဘွဲ့ဆိုင်ရာ အဆောင်အယောင်များ စီစဉ်ခြင်း၊
  • - ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား စီစဉ်ခြင်း၊
  • - ဘွဲ့ရသူများ မှတ်ပုံတင်ထားရှိခြင်း၊