စာမေးပွဲရေးရာဌာန

  • - စာမေးပွဲ၀င်ခွင့်တောင်းခြင်း၊
  • - စာမေးပွဲကျင်းပရန် လိုအပ်သည်များကို စီစဉ်ခြင်း၊
  • - စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံနံပါတ်၊ အတန်းစသည် စီစဉ်ခြင်း
  • - စာမေးပွဲ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များ စာရင်း၊
  • - စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့် အတန်းအလိုက်၊ အခန်းအလိုက် Plan ပုံစံများ ရေးဆွဲခြင်း၊
  • - ဖြေဆိုခွင့်ကတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊
  • - နေ့စဉ်စာမေးပွဲဖြေဆိုကြောင်း လက်မှတ်ထိုးဇယားများ စီစဉ်ခြင်း၊
  • - အဖြေလွှာများ စီစဉ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊
  • - စာရေးကိရိယာများ စုဆောင်းခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း။