စာကြည့်တိုက်ဘာသာရပ်နှင့် သုတေသနအထောက်အကူပြုဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချက်များ

စာကြည့်တိုက်၏ Library Management တင်ဆင်သုံးစွဲခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ် များအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံစာစီစာရိုက်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံပညာရပ်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရပ်များ သင်ကြားပေးခြင်း၊ အင်တာနက် တပ်ဆင် သုံးစွဲခြင်း၊ e-government စနစ်သုံးစွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။