အရှင်သြသဓ
သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယဘွဲ့အတွက်သုတေသန ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်း(နယ်စပ်နှင့်တောင်တန်းဒေသသို့ သာသနာပြု)(၂)နှစ်တာ၀န်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။

ကျောင်းတိုက်အကြောင်း

ကျောင်းတိုက်အမည် - မခုံတွီသာသနာပြုဌာန

မခုံတွီသာသနာပြုဌာန၊ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ်

လိပ်စာ

မခုံတွီသာသနာပြုဌာန၊ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း

  • စတင်ထမ်းဆောင်သည့်ရက်: Nov 16, 2021
  • တာဝန်ပြီးဆုံးသည့်ရက်: Nov 18, 2001